Diverses versions du Notre-Père (prière chrétienne) dans divers créoles

Notre-Père en créole martiniquais / Papa bondyé :

Papa-nou ki an syèl-la,
Non’w, i a sanktifié
Bondyé Rényé !
Volonté’w, I a fèt asou latè
Kon adan syèl-la.
Pen-an nou ni bizwen chak jou-a,
Ban ou-i jòdi-a.
Padoné-nou tò-nou,
Mannyè nou ka padoné
Tout tò lézòt fè nou.
Pa kité nou tonbé anba tantasyon,
Men tiré-nou anba tou sa ki mové.
Amen

Notre Père en haïtien :

Papa nou ki nan Sièl-la,
Sé pou yo réspékté non ou,
Sépou yo rékonet sé ou ki roua,
Sé pou volonté ou fèt Sièlla.
Pin nou bézouin chak jou-a ban nou li jou-a.
Padoné sa nou fèou, tankou nou padoné
Moun ki fè nou ki chóy.
Pa kité nou pran nan pièj,
Min délivré nou ak sa ki mal.
Amen

Et le Notre-Père en créole tel qu'il figure, parmi de multiples versions en langues diverses, à l'Eglise du Notre Père à Jérusalem :